Search

עבודות המעבר ומועדי בחינות הקיץ


תאריך 24.08.17 יום ה' יתקיימו מבחנים במקצועות


כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, מתמטיקה ,מחשבים, גיאוגרפי

בתאריך. 27.08.17 יום א' יתקיימו מבחנים במקצועות-ספרות, אנגלית, לשון, אזרחות, היסטוריה, תנ"ך. בתאריך 28.08.17 יום ב' יתקיימו מבחנים במקצועות-חנ"ג, , חינוך תעבורתי, ערבית, תורת המנהל, מערכות חשמל.

תחילת המבחנים בשעה 09:00.

נא להגיע עם תלבושת ביה"ס.

תלמידים החייבים בכתיבת עבודה- את העבודות יש להגיש לרכזת בחינות ,איריס חיון עד 27.08.17 יום א' על העבודה יש לציין: שם, כתה, מקצוע ושם המורה המלמד בתאריך 28.08.17 יתקיימו מבחנים לתלמידים אשר צריכים להיבחן ביותר ממבחן אחד!

חופשה נעימה כולם!52 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים