Search

הפעילות להצלת אירוס הארגמן


תלמידי מגמת נחשון בכיתה יוד3 ובהנחיית מחנכם יונתן קוצ'ינסקי קיימו פעילות

הסברה נרחבת בשבת שעברה בגבעת האירוסים

ליד גן הורדים למען שימור אירוס הארגמן.


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים