Search

הפעילות להצלת אירוס הארגמן


תלמידי מגמת נחשון בכיתה יוד3 ובהנחיית מחנכם יונתן קוצ'ינסקי קיימו פעילות

הסברה נרחבת בשבת שעברה בגבעת האירוסים

ליד גן הורדים למען שימור אירוס הארגמן.


47 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים