Search

פעילות משלוחי מנות וסיוע לקהילה


משנכנס אדר, מרבים בעשייה. כל הכבוד לאביטל וי"ב 5 על פעילות ספורט בבית הספר יסוד המעלה, ללילך וי"ב 7 שרכשו משלוחי מנות של ניצני ראשון וחילקו באסף הרופא ורוית ויוד 4 על פעילות בבית הספר אסיף באסף הרופא. יישר כוח לכולם


44 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים