Search

אליפות ה"סקילז" הישראלית בגימנסיה


תחרות הסקילז הסתיימה בהצלחה.התלמידים התמודדו עם כתיבת קוד במשך כל היום באופן מעניין מעניין ומאתגר.תלמידי יג' באו ועזרו כל היום וליוו את תלמידינו במעבדות .בליווי מנטורים מהתעשייה


121 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים