top of page

בחינות ההסמכה טכנאים הנדסאים תתקיים ביום שני 20.03.22

בחינות ההסמכה טכנאים הנדסאים תתקיים ביום שני 20.03.22


תלמידים לא יוכלו להיכנס לכיתות הבחינה לאחר תחילתה!

אין כניסה עם פלאפונים. הפלאפונים יהיו כבויים על השולחן המיועד לאחסון. תלמיד שיתפס עם פלאפון- הבחינה שלו תפסל!

אין כניסה עם שעונים חכמים!

אין יציאה לשירותים בחצי שעה הראשונה של הבחינה. יציאה לשירותים צריכה להיות בהסכמת המשגיח ובליווי משגיח נוסף.

עליכם להניח את התיק או השקית בקיר של הלוח.

אסור להיות עם תיק או שקית על השולחן או מסביבכם!

לתשומת ליבכם!

יש לכתוב בכתב ידכם את מספר תעודת הזהות שלכם בראש העמוד החמישי במחברת הבחינה וזאת בנוסף להדבקת המדבקות על גבי כריכת המחברת.

להזכירכם יש לרשום בבחינות הבגרות והמתכונת בעט שחור או כחול בלבד ואסור להשתמש בטיפקס

חובה להגיע לבחינה בתלבושת בית הספר

חובה להגיע לבחינות הבגרות עם תעודת זהות! יש לשמור על טוהר הבחינות

בהצלחה!!

מבני נתונים (1)
.xls
Download XLS • 35KB


bottom of page