top of page

הגימנסיה הריאלית

קריית החינוך השש שנתית מקיף א' ע"ש א.קררי

חינוך לערכים ושאיפה למצוינות

לוח מבחנים

עדכוני מערכת

ספרי הלימוד 

יום פתוח 2023 הגימנסיה הריאלית.png
ידיעון לבוגר החטיבה.jpg

רישום לתלמידי חוץ לראיונות/מבחנים
למגמת ביוטכנולוגיה/כדורסל


מועמדים יקרים,
הנכם מתבקשים למלא את הפרטים בשאלון המצורף לצורך בדיקה וקבלת זימון למבחן או לראיון לקראת הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד.
לאחר מילוי הפרטים, יישלחו תאריך ושעה לראיון/מבחן למגמה אליה אתם מעוניינים להירשם.

לנרשמי מגמת ביוטכנולוגיה - הרישום לגימנסיה הינו לתלמידי ראשון לציון בלבד המתגוררים במזרח ומרכז העיר.


בהצלחה-הנהלת בית הספר

bottom of page