top of page

תלמידים, מורים והורים יקרים

בפתחה של שנת הלימודים תשפ"ד, אברך אתכם בברכת שנה טובה, שנת שלום ואחווה. שתהא זו שנת לימודים מוצלחת ומהנה, שנה של עשייה משמעותית משותפת ופורייה. הגימנסיה הריאלית הינה מוסד חינוכי

איכותי, מוביל ומתווה דרך, מזה שנים רבות, המכוון את תלמידיו להיות בני אדם ערכיים, מעורבים ומשפיעים, וכן חרטנו על דגלנו לשמר את המסורת רבת השנים, ובו בעת להתחדש ולעודד יוזמות חינוכיות.                     גם השנה נמשיך להתוות את דרכנו בהשבחת האקלים החינוכי המיטבי ובקידום תכניות שיאפשרו חיזוק החוסן והצמיחה האישית של התלמידים, בהתחשב בצרכים המגוונים של הלומדים ובו בעת, נמשיך במשימותינו לקידום למידה משמעותית וחדשנית, שיפור ההישגים הלימודיים, גיוון והרחבת סביבות הלמידה, המהוות סביבה תומכת ומעצימה, קידום יוזמות חינוכיות וחיזוק החינוך למצוינות ערכית ומעורבות חברתית פעילה. נפעל להמשך הטמעת ההוראה המתוקשבת והתאמת סביבת הלמידה ותכניות הלימודים לתרבות הטכנולוגיה והתקשורת במאה ה-21.
התהליכים הפדגוגיים והדגש על למידה משמעותית חווייתית, מהווים אתגר לחשיבה אחרת לשם קידום כל תלמיד למיצוי אישי ולמען התפתחות מקצועית מיטבית של כל מורה. נמשיך לקדם תהליכים אלה באחריות ובמקצועיות רבה, ונפיק יחדיו את המיטב והמירב משנת לימודים זו.   
הידיעון מביא בפניכם מידע, לגבי שנת הלימודים תשפ"ד ונועד לרווחת התלמידים, לצורך התנהלות נוחה ומיטבית בתוך שלל האירועים הכלליים והבית הספריים . בתקנון ביה"ס המצורף ובהתנהלות לאורו, אנו רואים 'אמנה' פנים בית-ספרית, המאפשרת השבחת הדיאלוג בין המורה לתלמידיו ויצירת סביבה מוגנת , במטרה להביא את התהליך הלימודי והחברתי למיצויו השלם.  שכן, אנו מאמינים כי במקום, שבו לצד אהבת אדם, כבוד ואנושיות  מתקיימים גם  סדר, ארגון ומשמעת, יחושו  התלמידים בטוחים ויפתחו אמות מידה מוסריות וערכיות, כישורים בינאישיים ומעורבות פעילה בחברה. 

בשם צוות המורים והעובדים של הגימנסיה,
מאחלת לכולנו שנה של הצלחות, שנה של חדוות יצירה ,סובלנות, אהבה
ובריאות איתנה.
נחלום, נאמין ונגשים ביחד 

איריס רון
מנהלת קריית החינוך
 

bottom of page