top of page

תלמידים, מורים, והורים יקרים
 

בפתחה של שנת הלימודים תשע"ט,  מברכת אתכם בברכת שנה טובה, שנת שלום ואחווה.
שתהא זו שנת לימודים מוצלחת, מהנה ומאתגרת, שנה של עשייה משמעותית משותפת ופורייה.

 

בקריית החינוך הגימנסיה הריאלית אנו שואפים להמשיך ולהיות קהילה חינוכית מובילה, המקיימת סביבה לימודית מכוונת איכות ומצוינות ומותאמת לצורכיהם המגוונים של כלל הלומדים , גם השנה נמשיך להתוות את דרכנו בשימור האקלים החינוכי המיטבי ובקידום תכניות שיאפשרו חיזוק החוסן והצמיחה האישית של התלמידים.בנוסף לכך, נמשיך במשימותינו לקידום למידה משמעותית וחדשנית, שיפור ההישגים הלימודיים, הרחבת סביבות הלמידה וחיזוק החינוך למצוינות ערכית ומעורבות חברתית פעילה. 

 

נפעל להמשך הטמעת ההוראה המתוקשבת והתאמת סביבת הלמידה ותכניות הלימודים לתרבות הטכנולוגיה והתקשורת במאה ה-21 ונצמיח פרויקטים ברוח החדשנות והיזמות. התהליכים הפדגוגיים והדגש על למידה משמעותית חווייתית, מהווים אתגר לחשיבה אחרת לשם קידום כל תלמיד למיצוי אישי ולמען התפתחות מקצועית מיטבית של כל מורה. נמשיך לקדם תהליכים אלה באחריות ובמקצועיות רבה.

 

מאחלת לכולנו שנה של הצלחות, שנה של חדוות יצירה, סובלנות ואהבה,

                                                                        איריס רון

                                                              מנהלת קריית החינוך

bottom of page