top of page

יישום למידה מרחוק

תוספות

 ועוד

קישורים

ואתרים

מפגשים

סינכרוניים

כלים לגיוון

הלמידה

עקרונות

מנחים

עקרונות מנחים

יש שני סוגים של למידה מרחוק:

שיעור סינכרוני - המורה מפעיל מערכת לשידור ישיר, מזמין את הלומדים ובזמן קצוב הוא מלמד באמצעות הדיבור שלו ואולי במצלמה שלו אם הוא בוחר בכך. המורה יכול לשתף במסך מצגות, קבצים או את מסך המחשב שלו. הלומדים יכולים להשתתף בשיעור באמצעות המיקרופון או כתיבה בצ'ט. אם המורה הפעיל בתחילת השיעור הקלטה, הוא יוכל לשלוח ללומדים את הקלטת השיעור.

שיעור סינכרוני הוא הזדמנות להקניית אוריינות דיגיטלית על ידי שימוש בכלים דיגיטליים בדרך של התנסות פעילה.

שיעור א-סינכרוני

המורה מכין את מהלך השיעור באמצעות, מאמרים, סרטונים דפי עבודה וכו' ושולח ללומדים בדרכי התקשורת שהלומדים מכירים (וואטסאפ, teams וכו'). הלומדים בוחרים את הזמן שאותו יקדישו ללמידה וישלחו למורה את התוצרים.

למידה א-סינכרונית מאפשרת קצב למידה אישי המותאם לכל תלמיד/ה. היא מהווה הזדמנות להקניית מיומנויות דיגיטליות ומיומנויות של לומד/ת עצמאי/ת, וכן ללמידה שיתופית עם עמיתים.

c-SqBUSyehRO10.jfif
Th-r_4QWX_mMQK.jfif

דגשים והערות:

מפגש א-סינכרוני דורש התנסות והכרות עם המערכת וגם הכנה מאוד מדוקדקת של מהלך השיעור. גם מפגש א-סינכרוני דורש עבודה מדוקדקת ולדייק היטב את המידע ואת המשימות, אך בניגוד למפגש סינכרוני המורה לא נדרש בו זמנית לבצע הוראה וגם שליטה על כלי טכנולוגי וגם לשמור על הקשב של הלומדים. כדאי גם לחשוב על הזמינות של הלומדים ועל הפניות באותו הזמן.

אם המורה לא מיומן בהוראה סינכרונית (או עד שירכוש ניסיון וביטחון), מומלץ להכין שיעורים א-סינכרוניים ולשלוח אותם ללומדים לפי מערכת למידה שנקבעת מראש (על מנת לא ליצור הצפה ועומס). בשיעורים אלה אפשר גם להקליט מסר מהמורה בוידאו ולצרף למשימה.

aimoEcrFIKsrlK.jfif

ההמלצות: 

היעזרו בתמיכה הזמינה לכם (הבית ספר, במחוז, הספק)

סבלנות! רמת השליטה אינה תמיד אחידה (גם מצד התלמידים)

אחידות ורציפות! בעיקר בשימוש בסביבות הלמידה

יישום למידה פעילה ומגוונת באמצעים (מיומנות המאה ה-21)

הגדירו ופרסמו לוחות זמנים ברורים (שימו לב לעומס משימות)

חשבונות מערכתיים תקינים (כגון הזדהות אחידה, חשבון מוסדי)

בדיקה יישומית לפני שליחת המטלה (שהכל תקין ובהיקף הגיוני)

מבנה שיעור סדור (מטרות, מהלך - פתיחה עיקר וסיכום, פרוט הדרישות להמשך)

בדקו נוכחות (וצרו קשר אישי עם הנעדרים או אלו שלא יישמו לברור מצבם) 

bottom of page